123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Sobota – 04.08.12

Około godziny dziesiątej wyruszamy na całodniowe zwiedzanie miasta.

Safari dzień osiemnasty - Udaipur dzień drugi

Pogoda niezła. Nie pada, jest ciepło, ale bywało gorzej. Niebo zasnute chmurami, zdjęcia niestety szare. Widoki podobne do tych, które widzieliśmy już w odwiedzanych wcześniej miastach:

 

 

 

 

Udaipur. Indie.

Po kilkudziesięciu minutach dość wolnego spaceru jesteśmy w okolicy świątyni Jagdish:

 

 

Shree Jagdish Temple. Udaipur. Indie.

Z pod świątyni Jagdish kierujemy się w stronę parku, w środku którego znajduje się zoo. O ile samym zoo byłem zawiedziony – wszystkie zwierzęta były w ciasnych klatkach i w zasadzie najciekawiej wypadły tam wiewiórki palmowe:

 

Wiewiórka palmowa. Udaipur. Indie.

o tyle park wokół zoo zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wiele alejek przypominało park Jima Corbetta. Czułem się prawie jak w dżungli:

 

 

W parku miejskim. Udaipur. Indie.

Robi się gorąco. Trzeba znaleźć jakieś schronienie. Gdzieś w centrum parku trafiamy na budowlę, która okazuje się być siedzibą biblioteki publicznej:

 

Biblioteka publiczna. Udaipur. Indie.

W jej cieniu odpoczywamy, a kiedy się trochę ochłodziło, wychodzimy z parku i tuk-tukiem jedziemy nad jezioro Pichola:

 

Jag Mandir na jeziorze Pichola. Udaipur. Indie.

Sąsiadujące z jeziorem Pichola jeziorko (zalew) Dudh Talai. Udaipur. Indie.

X

Sąsiadujące z jeziorem Pichola jeziorko (zalew) Dudh Talai. Udaipur. Indie.

Późnym popołudniem tuk-tuk jeszcze raz ratuje nasze obolałe nogi. Dobre pół godziny jazdy i jesteśmy w hotelu. Posiłek, chwila odpoczynku i pora zasiąść do komputera. Jest internet, jest prąd – trzeba trochę popracować nad stroną :-).


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games