123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 12.08.12

Dzisiaj jesteśmy cały dzień w Mandawie. Wczoraj zrobiłem rekonesans – jest tu dużo haweli – starych budowli z malowidłami naściennymi. Było już ciemno, więc nie fotografowałem. Dzisiaj mam zamiar to zrobić.

Safari dzień dwudziesty szósty - Mandawa dzień drugi

Miasto zwiedzaliśmy w dwóch turach. Do południa pogoda ładna. Byłem wewnątrz jednej z haweli. Zdjęcia niezłe, ale monotonne. Małe pomieszczenia, nie ma odejścia, zdjęcia wymagają sklejania:

 

 

 

 

Haweli. Mandawa. Indie.

X

Haweli. Mandawa. Indie.

Po południu trochę padało, potem na kilka chwil zrobiło się błękitne niebo i udało się jeszcze zrobić kilka zdjęć:

 

Mandawa. Indie.

 

Haweli. Mandawa. Indie.

Jest niedziela, nie zauważyłem, aby którykolwiek z dni tygodnia był tu traktowany inaczej. Żartujemy sobie, że oni tu mają wieczne święto :-), ale mimo to pracują cały dzień. Sklepy, sklepiki, stragany – wszystko czynne, a my – szukamy masła :-). Znaleźliśmy! Ściemnia się, a my z masłem, chlebem i napojami wracamy do hotelu.


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games