123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 29.07.12

Keoladeo National Park zajmuje obszar prawie 3 tys. hektarów. Po parku można poruszać się albo pieszo, albo za pomocą środków lokomocji napędzanych inaczej niż silnikami spalinowymi. Ja z Martyną zdecydowaliśmy się na rykszę.

Safari dzień dwunasty - Bharatpur dzień drugi

O godzinie dziewiątej wjeżdżamy do parku:

 

Brama wjazdowa do Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

Są tu do zobaczenia i sfotografowania głównie ptaki, w szczególności ptaki wodne, ale trafiają się również zwierzęta lądowe (np. antylopy, czy małpy). Nie pada, ale jest bardzo ciepło. Jak napisałem wyżej – jedziemy rykszą i jeśli jest coś ciekawego, zatrzymujemy się i fotografujemy:

 

Aleksandretta obrożna. Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

 

Szpak bramiński. Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

 

 
Orlik grubodzioby. Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

 

 

Czapla biała. Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

 

Antylopa nilgau. Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

 

Rezus. Keoladeo National Park. Bharatpur. Indie.

W miarę upływu czasu, temperatura podnosi się. Koło południa staje się upiornie, wręcz nieznośnie gorąco. Aparaty są tak gorące, że trudno je utrzymać, więc zamiast być w pogotowiu – leżą w torbie :-). Również zwierzyna trzyma się cienia, trudno ją wypatrzyć i mimo słońca, trudno sfotografować – duże kontrasty utrudniają zadanie. W tych okolicznościach postanawiamy zawrócić.

O trzynastej jesteśmy z powrotem w hotelu i w tym momencie spadł monsunowy deszcz. Niektórzy z nas biorą prysznic pod deszczem :-). Pada dość długo, a o osiemnastej zamykają park. Dziś już nie zdążę tam wrócić. Z zamiarem pójścia do parku następnego dnia, zabieram się za porządkowanie dotychczasowego urobku.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games