123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Czwartek – 19.07.12

W planie podróży przewidzieliśmy możliwość powtórnego (porannego) wejścia do parku. Jednak po wczorajszym (niezbyt obfitym w zwierzynę) polowaniu – z tej możliwości zrezygnowaliśmy. Za to zyskaliśmy kilka godzin, które mogłem poświęcić na fotograficzne spenetrowanie okolic ośrodka, w którym spaliśmy. Wstałem parę minut po piątej i ze sprzętem wyruszyłem na polowanie. Tuż za domkiem, w którym spaliśmy rozciąga się pole ryżowe. Tak to wygląda z bliska:

 

Pole ryżowe. Indie.

Na skraju pól polują czaple. Mam okazję przyjrzeć się takiemu polowaniu:

 
Czapla polująca w Jim Corbett National Park. Indie.

W pobliskim zagajniku roi się od małp. Widzę (i słyszę) jak uginają się pod nimi gałęzie. Ale są dość płochliwe. Są ciekawskie, ale każdy gwałtowny ruch (np. podniesienie aparatu do oka) powoduje, że natychmiast się chowają. W końcu dochodzimy do porozumienia. Ja im pozwalam na obserwację mnie, a one pozwalają się sfotografować:

 

 

 

Rezusy w Jim Corbett National Park. Indie.

Po porannym polowaniu idziemy na śniadanie, a potem pakowanie i w drogę. Dzisiaj mamy do przejechania odcinek B – C, tj. około 311 km.

 

Plan naszego safari.

Ze względu na stan dróg, nasz kierowca szacuje, że będziemy jechać około 9 godzin. Czas podróży próbuję skrócić fotografując przez okno co ciekawsze sytuacje na drodze:

 

Z trasy do Farrukhabad. Indie.

 

Pielgrzymi wracający znad Gangesu. Indie.

 

Transport na polach ryżowych. Indie.

Zakwaterowaniem w hotelu „Hindustan”:

 

Hotel „Hindustan”. Farrukhabad. Indie.

rozpoczynamy

Safari dzień drugi - Farrukhabad

Farrukhabad nie jest miejscowością turystyczną. Tak naprawdę, to nasi hinduscy organizatorzy odradzali nam postój w tym miejscu. Ale my postanowiliśmy jednak zatrzymać się tu. I nie żałujemy. Mimo późnej pory wyszliśmy zwiedzić miasto i zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez jego mieszkańców. Specjalnie dla nas otwarto wszystkie trzy znajdujące się w mieście świątynie i oprowadzono nas po nich. Niestety było już po zmierzchu i zdjęcia musiały być robione przy użyciu lamp błyskowych, tym niemniej zobaczyliśmy i doświadczyliśmy tego, czego w miejscach tzw. „turystycznych” się nie doświadcza.

 

Modlitwa w jednej ze świątyń w Farrukhabad. Indie.

 

 

W świątyniach w Farrukhabad. Indie.

Do hotelu wróciliśmy bardzo późno i bardzo zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.


Komentarze: pokaż komentarze (6)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games