123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 15.08.12

Dziś w Indiach jest Dzień Niepodległości. Większość atrakcji turystycznych nie jest czynna. Sprawdzamy telefonicznie co można zwiedzić. Okazuje się, ze czynne są w zasadzie tylko parki. Namawiam rodzinę na pójście do parku wokół Purana Qila. Widziałem tam wczoraj wodne rowery na zbiorniku wodnym otaczającym fort. Może uda się wynająć i popływać?

Safari dzień dwudziesty dziewiąty – Delhi dzień trzeci

Rodzina przystała na moją propozycję i jedziemy tuk-tukiem do Purana Qila. Tam wynajęliśmy za 50 Rs wodny rower i popływaliśmy sobie :-).

Potem tuk-tukiem przejechaliśmy do Lodi Gardens. Tam zrobiłem chyba ze dwie karty zdjęć :-). Było wszystko - i zabytki i ptaki i motyle i palmy.

Mur okalający grobowiec Sikander Lodi. Ogrody Lodich. Delhi. Indie.

X

Mur okalający grobowiec Sikander Lodi. Ogrody Lodich. Delhi. Indie.

Grobowiec Sikander Lodi. Ogrody Lodich. Delhi. Indie.

X

Grobowiec Sikander Lodi. Ogrody Lodich. Delhi. Indie.

 

Shish Gumbad. Ogrody Lodich. Delhi. Indie.

 

Grobowiec Mohammeda Shaha. Ogrody Lodich. Delhi. Indie.

 

 

Motyle w Ogrodach Lodich. Delhi. Indie.

Z Lodi Gardens przejechaliśmy metrem do New Delhi skąd tuk-tuk zabrał nas do domu. Było super.

Teraz jesteśmy w hotelu, odpoczywamy, potem pakujemy się i odlot.

Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games