123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 25.07.12

Nad ranem w końcu spadł deszcz monsunowy. Padało mocno przez około godzinę, potem deszcz zamienił się w mżawkę i taki stan trwał do wieczora. Tam gdzie nie ma asfaltu, drogi rozmiękły:

 

Drogi po deszczu. Indie.

 

Plan naszego safari.

Plan na dziś – to przejechać około 117 km z Orchha (punkt F) do Gwalior (G). Temperatura trochę spadła. Jest koło dziesiątej, wewnątrz samochodu jest chłodno. Warunki do fotografowania jak na zdjęciu niżej. Szyby lekko wilgotne, Hindusi pod parasolami:

 

Indie w deszczu.

Około czternastej dojeżdżamy do celu.

Safari dzień ósmy - Gwalior

Gwalior jest stolicą Dystryktu Gwalior, liczy ponad milion mieszkańców i z pewnością można byłoby zwiedzać to miasto przez kilka dni. Niestety, w planie mamy tu tylko jedno popołudnie, a ponieważ cały czas kropi deszcz i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w ciągu najbliższych godzin, postanawiamy od razu (póki mimo deszczu jest w miarę widno) zwiedzić najbardziej interesujące miejsca, a dopiero potem zakwaterować się.

Dawna siedziba Izby Niższej, kiedy Gwalior był stolicą stanu Madhya Bharat. Gwalior. Indie.

X

Dawna siedziba Izby Niższej, kiedy Gwalior był stolicą stanu Madhya Bharat. Gwalior. Indie.

 

X


 

 

Fort w Gwalior. Indie.

W drodze powrotnej z fortu trochę sie przejaśniło. Zatrzymaliśmy się przy olbrzymich posągach wykutych w skale.

 

 

Posągi w Gwalior. Indie.

Posągi pochodzą z VII-XV w. i przedstawiają tych, którzy drogą ascezy osiągnęli stan oświecenia. W 1527 r. wojska muzułmańskie rozbiły posągom twarze oraz genitalia. Niedawno niektóre z posągów zostały zrekonstruowane (ich wysokość sięga 17 m).

Po zwiedzaniu kierujemy się w stronę hotelu „Royal Inn”. Zanim tam dojedziemy, musimy jeszcze tylko poprosić świętą krowę (tak naprawdę – to chyba byka), by nas przepuścił:

 

Bydło na ulicach miast. Gwalior. Indie.

„Royal Inn” – jak do tej pory – jest jednym z nowocześniejszych hoteli spośród tych, w których spaliśmy. Przeszkloną windą doklejoną do ściany budynku wjeżdżamy na piętra, gdzie zajmujemy pokoje i po rozpakowaniu się w zasadzie myślimy już tylko o śnie.


Komentarze: pokaż komentarze (1)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games