123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Niedziela – 05.08.12


 

Plan naszego safari.

Plan na dziś, to przejechać z Udaipur (punkt L) do Jodhpur (punkt M), tj. około 262 km. Ale w odległości około 100 km od Udaipur znajduje się mała miejscowość o nazwie Ranakpur, gdzie zatrzymamy się, by zwiedzić znajdującą się tam dżinijską świątynię Adinathy.

Ruszamy o 9.30. Po opuszczeniu Udaipur jedziemy dość wąską drogą przez góry, mijamy małe miejscowości, a Singh zachęca mnie do pracy:

 

 

Z trasy Udaipur – Ranakpur. Indie.


Około 12.30 parkujemy w centrum Ranakpur. Rozpoczynamy

Safari dzień dziewiętnasty - Ranakpur

Jedna z najsłynniejszych dżinijskich świątyń znajduje się właśnie w Ranakpur. Zbudowana z jasnego marmuru w XV w. zajmuje powierzchnię prawie pół hektara. W jej wnętrzu znajdziemy 1444 marmurowe, bogato rzeźbione kolumny podtrzymujące koronkowe sklepienia.

Pogoda taka sobie. Jest ciepło, nie pada, ale zachmurzenie jest duże. Po zrobieniu kilku zdjęć z zewnątrz:

X


Sheth Anandji Kalyanji temple. Ranakpur. Indie.

X

Sheth Anandji Kalyanji temple. Ranakpur. Indie.

kupuję bilet i wchodzę do wnętrza świątyni:

 

 

 

 

Sheth Anandji Kalyanji temple. Ranakpur. Indie.

Przyznam, że byłem oczarowany. Nie spodziewałem się tak misternie rzeźbionych sklepień (więcej na foto.3n.com.pl). Po wyjściu ze świątyni jeszcze raz obejrzałem ją ze wszystkich stron i około czternastej ruszyliśmy w dalszą drogę:

 

 

Z trasy Ranakpur – Jodhpur. Indie.

O szesnastej jesteśmy w Jodhpur. Tu czeka nas niespodzianka. Jesteśmy zakwaterowani w starej części miasta, gdzie nie mają wjazdu samochody takie jak nasz. Musimy z bagażami przesiąść się do tuk-tuków, ale nasi hinduscy gospodarze pomagają nam i po kilku minutach jesteśmy w starym, pięćsetletnim hotelu. Jest coraz ciekawiej :-). Na dachu jest restauracja, z której możemy podziwiać fort. Co prawda zrobiło się ciemno (bardzo ciemno), ale fort jest oświetlony:

Mehrangarh Fort. Jodhpur. India.

X

Mehrangarh Fort. Jodhpur. India.

Jutro tam się wybierzemy.

Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games